Skolen vår

Se EUS panorama bilde

Elverum ungdomsskole er en stor skole der det er lett å finne venner i et trygt miljø hvor ungdommer trives.

Skolen har et sterkt faglig fokus og vi som jobber her ønsker å bidra til at hver enkelt får utnytte sitt læringspotensiale, og bidra på en positiv måte til ungdommenes dannelse og utvikling. Vi er bevisst på hvor viktig dette for deres fremtidige liv og muligheter. Vi vil være gode på tilrettelegging av læring, men setter tydelige krav til å bidra aktivt med egen innsats, kunnskap og evner.

Elverum Ungdomsskole

Skoletid: Skolen starter kl. 09.00 og slutter kl. 14.30.

Beliggenhet Elverum ungdomsskole (EUS), ligger rett nord for Elverum sentrum, på østsiden av Glomma. Skolen har en sentral beliggenhet til idrettsanlegg og friarealer. Ved EUS går det ca. 600 elever fordelt på 8.-10. klasse. Skolen har 107 ansatte (pr. 0101-2015). EUS er dermed en av Norges største ungdomsskoler.

Skolen er nylig renovert og delvis nybygd. Den fremstår godt oppdatert i forhold til bygningsmasse, der det også er lagt vekt på velutstyrte avdelinger for aktuelle fag som naturfag, mat og helse og kunst og håndverk.

Skolen har moderne og hensiktsmessig infrastruktur, med trådløst nett for ansatte og elever. Det er utstyrt med SmartBoard og annet audiovisuelt utstyr på de fleste klasserom. Skolen er rimelig godt utrustet med datautstyr med to datarom, datamaskiner i fellesareal, på trillevogn og til utlån.

”Skolestua” er skolens store forelesningssal som brukes til nettopp forelesning, men også filmvisning, musikk, dans/teater, konserter og gjesteopptredener. Skolestua er godt utstyrt med et meget bra lydanlegg, miksebord, scenelys og projektor. Skolen benytter til daglig Elverumshallen i kroppsøvings-undervisningen. Med Sentralidrettsanlegget og Restvoldjordet som nærmeste nabo har vi gode muligheter til å gi elevene erfaringer innen et bredt utvalg av aktiviteter. Vi har også kort veg til skøytebane og egnet terreng for opplæring i orientering.
Organisering Ledelse og kontor: Elverum ungdomsskole ledes av rektor og tre avdelingsledere som har hovedansvaret for hvert sitt trinn. I tillegg har skolen en egen avdelingsleder for Elevtjenester. Kontoret har ellers noe over to hele kontorstillinger, som står for blant annet skolens elevadministrasjon, skranke/sentralbord, fakturabehandling, skoleskyss og sekretæroppgaver for ledelsen.

Team/klasser: Skolen er teamorganisert slik at to klasser på til sammen 50-60 elever danner et team. Vanligvis består teamet av en lærer som har matematikk, en som har norsk og en som har engelsk. I tillegg er det en spesialpedagog på teamet. De fire lærerne deler så de andre fagene mellom seg. Alle fire lærerne er vanligvis kontaktlærere. I noen fag som kroppsøving, kunst og håndverk, fremmedspråk, mat og helse og musikk er det egne faglærere.

Rådgivningstjenesten: Hjelper våre elever med å velge utdanningsprogram på videregående skole. Dette er en prosess som pågår i lang tid før søknadsfristen 1. mars i 10. klasse. Elevene får hospitere på Elvis eller på andre videregående skoler, de får en innføring i innhold og struktur i videregående, de får besøke bedrifter, de er på utdanningsmesse, de får veiledningssamtaler med rådgiver eller annen hjelp før de skal foreta sitt valg i februar i 10 klasse. Rådgiver deltar også på foreldremøter eller tar i mot foreldre til samtaler

Sosialpedagogisk veileder: Veileder elever, foresatte og lærerteam rundt sosiale problemstillinger. Jobber tett med samarbeidende instanser som Barnevern, Utekontakten, Aktiv Fritid, Politi, BUP og PPT. Jobber med forebygging og er skolens representant i Oppvekstteam og Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT).

Avdelingsleder Elevtjenester: Jobber for å fremme god tilpasset opplæring for de elevene som strever med å få utbytte av den ordinære undervisningen. I dette arbeidet inngår å ha oversikt over elevers behov for utredning, tilrettelegging av opplæringssituasjonen og koordinere arbeidet om enkeltelever. Avdelingsleder Elevtjenester holder skolen oppdatert på den faglige utviklingen innenfor tilpasset opplæring. Sammen med rektor fattes det enkeltvedtak om spesialundervisning. Samarbeider med PPT. Liatunet: «LIA» står for «Læring i Arbeid» og er en alternativ læringsarena for elever ved Elverum ungdomsskole. Hovedtanken bak Liatunet er at elevene skal få mulighet til å nå flere av målene i kunnskapsløftet gjennom praktiske tilnærminger. Hovedtyngden rent faglig ligger på naturfag, matematikk og norsk.

Oasen: Oasen er skolens andre alternative læringsarena. Her møter elever som av ulike grunner har hatt utfordringer med å møte til undervisning i full klasse. Elevene kan enten ha undervisningen sin der ut fra enkeltvedtak gjort på skolen, eller ved at det foreligger/opprettes individuelle opplæringsplaner. Tilbudet foregår fådelt; dvs. at 8., 9. og 10. klassinger er sammen. Oppholdet på Oasen brukes primært til å kartlegge behov, gjenopprette mestringsfølelse og å få struktur i jobbing og daglige rutiner. Målet med oppholdet vil alltid være å tilbakeføres til hjem-klassen.

Språksenteret er en flerkulturell enhet. Her er det barn og voksne fra hele verden. Noen elever har vært i Norge noen år, mens andre nettopp har kommet. Elevene får grunnleggende norskopplæring og kjennskap til Norge og den norske kulturen. Elevene blir delt inn i tre grupper. Hvilken gruppe de skal være på fastsettes ut fra hvor lenge de har vært i Norge, skolebakgrunn og hvor gode de er i norsk. I tillegg til vanlig undervisning, reiser de på turer og har dager hvor de lager og selger internasjonal mat. Senteret skal hjelpe elvene til å komme raskt inn i det norske språket og kulturen.

IKT veileder: Har driftsansvar for IKT materiellet ved skolen, og driver daglig brukerstøtte og kompetanseheving for pedagogisk personale, elever og ledelse/administrasjon. Elever får tilgang til skolens trådløse nettverk på private PCer etter avtale. Elever og foresatte har tilgang til Elverumskolens portal hvor det legges ut informasjon, nyheter, planer, elevarbeider, skjemaer og reglementer.

Skolehelsetjenesten/Helsesøster:

Skolehelsetjenesten er et team som består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom og skade i et samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat. De jobber for å identifisere og løse problemer som knytter seg til elevenes hverdag og bidra til et godt skolemiljø. Helsesøster er på skolen på tider som til en hver tid er slått opp på døren til helsesøsters kontor (D-fløy hovedinngang, innenfor akvariet) Dette også kan fås ved å kontakte skolen. Studenter i praksis: Elverum ungdomsskole har en partnerskapsavtale med Høgskolen i Hedmark. Det medfører blant annet at vi tar i mot studenter i praksis. Noen av lærerne er praksislærer og veileder, og teamene der disse lærerne jobber vil få studentgrupper med i undervisningen noen uker i året. Vi har studenter både fra allmennlærerutdanningen, fra faglærerutdanningen i kroppsøving og musikk, og studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Avtalen med høgskolen medfører også at vi har en del henvendelser om undersøkelser og oppgaver som studentene skal utføre i forbindelse med utdanningen.
Faste arrangementer: Skolen har noen felles aktivitetsdager hvert år

  • Elevdrevet hjelpeaksjon,september- oktober.
  • Innendørs ballspill-turnering (basketball, håndball eller innebandy) i desember
  • Vinteridrettsdag arrangeres av hvert team i februar/mars
  • Tinestafetten i mai.
  • Galleri Metro, skolens eget galleri, stiller ut elevarbeider fra kunst og håndverk. Foreldre (slekt og venner) inviteres normalt til utstillingen i tidsrommene november og april.
  • Skoleåret avsluttes med fotballturnering i juni, hvor vinnere blant elever får prøve seg mot et lærerlag.
  • Diverse opptredener/forestillinger via Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Turneorganisasjonen i Hedmark.


Vis større kart

Last modified: Thursday, 11 June 2015, 5:55 PM