FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Foreldrekontakter

Foreldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), og de er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen.

Hvilke oppgaver har foreldrekontaktene?

 • Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren
 • Gå gjennom årsplaner og lærestoff sammen med lærerne for neste halvår og peke på informasjonsbehovet foreldrene har
 • Holde god kontakt med elevene og vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i gruppen. Trekke elevene mest mulig med i kontakten mellom hjem og skole.
 • Ivareta elevers og foreldres interesser når det oppstår saker som gjelder hele gruppen, f. eks. spørsmål om overføring av barn til annen skole, skyss- og trafikkforhold osv.
 • Ha god kontakt med alle foreldrene i gruppen og formidle deres ideer og synspunkter til de rette instanser.
 • Legge fram saker som FAU vil høre foreldrenes mening om – skriftlig eller muntlig – på foreldremøte.
 • Sørge for at nye foreldrekontakter blir valgt og at disse blir informert om sine oppgaver.

Driftsstyret

Driftsstyret er direkte underlagt kommunestyret og er overordnet rådmannen på de områder det er delegert myndighet.
Driftsstyret skal ha samme sammensetning som opplæringslovens §11-1 sier om samarbeidsutvalg:
 • to representanter for foreldrerådet, hvorav den ene er leder av foreldrerådets arbeidsutvalg
 • to representanter for undervisningspersonalet
 • en representant for andre tilsatte
 • to representanter for elevene valgt fra elevråd. Disse møter med tale- og forslagsrett, og har stemmerett i saker som er fremmet av elevrådet og ellers i saker der det er mulig
 • en representant for kommunen valgt blant kommunestyrets medlemmer

Rektor deltar i driftsstyrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Eksempler på aktuelle saksområder som driftsstyret bør uttale seg om eller ta stilling til:

 • Skolens mål og visjoner
 • Kvalitetsarbeid og skolebasert vurdering
 • Elev- og foreldremedvirkning
 • Forsøks- og utviklingsarbeid
 • Organisering av opplæringen, herunder også spesialundervisning
 • Ordensreglement
 • Antisosial atferd og mobbing
 • Skolehelsetjeneste
 • Skoleskyss
 • Skoleanlegget
 • Trafikksikkerhet
 • Skolens informasjonsarbeid
Sist endret: Tuesday, 17 November 2015, 07:35